Jacob Cats

Born: 1577
Died: 1660
Biography
Politician, poet (especially of emblem books), land-owner. Studied in France and Britain; worked in the Netherlands.
 
Works of Art: 0
Books: 5
Archives: 0
Cats, Jacob   Alle De Wercken, soo Oude als Nieuwe, van den Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raadtpensionaris Van Hollandt, &c. Op nieus vermeerdert met des Autheurs tachtig-jarig Leven, Huyshoudinge en Bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste Druk. Hier komen noch by des Dichters Gedachten Op Slapeloose Nachten, Nevens zijn gansche Twee En Tachtig-Jarig Leven, Door hemzelf in dichtmaat beschreven, en nooit voor deezen gedrukt. [Device] - T'Amsterdam, T'Utrecht 1700.   
07/4473   
Cats, Jacob   Tooneel Vande Mannelicke Achtbaerheyt, Aen-Ghewesen Inde Voor-sprake, Teghen-sprake, ende Wt-sprake, Ghedaen Over de vveygheringhe van de Koniginne Vasthi, aen de Ghesanten des Konincx Assuerus. Tot verbeteringhe vande huys-ghebraken deser eeuwe, Door I. Cats. - Tot Middelburgh Anno 1622.   
07/1281   
Cats, Jacob   J. Cats Self-Stryd. Dat Is Crachtighe beweginge van Vleesch ende Geest. Poëtischer wijse verthoont in den persoon ende uytte gheleghentheyt van Joseph, ten tijde hy van Potiphars huys-vrouwe werd versocht tot over-spel. Tweede Druck. Op een nieuw verciert met Copere Platen; over-sien, verbetert, ende vermaedert, by den Auteur, met by-vouginghe van de aff-beeldinghe des Velt-teyckens eenes Christelicken Ionghelincx, alle eerbare Ionghelingen toe-ghe-eyghent. Mitsgaders Schriftmatighe beschrijvinghe van de heymenis ende eyghenschap des Christelicken Self-strijts, met corte verclaringhe op de selve. - Tot Middelburgh Anno 1621. Met Privilegie voor vier Iaer. De Auteur en kent geen Exemplaren voor de sijne, dan die gedruckt zijn by Hans vander Hellen.   
07/1280   
Cats, Jacob   Proteus ofte Minne-beelden Verandert In Sinne-beelden - Tot Rotterdam An. 1627 Met Privilegie voor 15. Iaren.   
07/1255   
Cats, Jacob   Hovwelyck. Dat Is De gansche gelegentheyt des Echten staets. Door J. Cats. - Tot Middelburgh Anno 1625. Met privilegie voor 15. Jaren.   
07/1251