Ludolf Eduard Stephani

Born: 1816
Died: 1887
Biography
Historian and archaeologist.
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
State Hermitage Museum (St. Petersburg)   Drevnosti Bosphora Cimmeriiscago chranyashchiyasya v'Imperiatorscom' Museye Ermitazha. Izdanui po vuisochaishemu povelyeniyu. Tom' Pervuii. (Vtoroi.) - S. Petersburg' [1854]   
05/1364