Adriaen Pietersz. van de Venne

Born: 1589
Died: 1662
Biography
Painter (mainly in grisaille), draughtsman, book illustrator, poet, in Middelburg (1614-24) and the Hague (1625-62). Brother of printer, publisher, dealer, Jan Pietersz. van de Venne (d. 1625).
 
Works of Art: 0
Books: 6
Archives: 0
Cats, Jacob   Alle De Wercken, soo Oude als Nieuwe, van den Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raadtpensionaris Van Hollandt, &c. Op nieus vermeerdert met des Autheurs tachtig-jarig Leven, Huyshoudinge en Bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste Druk. Hier komen noch by des Dichters Gedachten Op Slapeloose Nachten, Nevens zijn gansche Twee En Tachtig-Jarig Leven, Door hemzelf in dichtmaat beschreven, en nooit voor deezen gedrukt. [Device] - T'Amsterdam, T'Utrecht 1700.   
07/4473   
Venne, Adriaen Pietersz. van de   Adr. vande Vennes Tafereel Van De Belacchende Werelt, en des selfs geluckige Eeuwe, Goet Rondt, Met by-gevoegde Raedsel-Spreucken, aen-gevvesen in de Boer-Achtige Eenvoudigheyt, op de haegsche Kermis. Verçisert met Konst-rijcke Af-beeldingen. - In 's Graven-Hage 1635.   
07/2870   
Brune, Johann de   Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Sinne-werck: voorghestelt, In Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe. Den tweeden druck met nieuwe plaeten en eenige Zedespreucken vermeerdert. - T' Amsterdam 1661.   
07/2838   
Cats, Jacob   J. Cats Self-Stryd. Dat Is Crachtighe beweginge van Vleesch ende Geest. Poëtischer wijse verthoont in den persoon ende uytte gheleghentheyt van Joseph, ten tijde hy van Potiphars huys-vrouwe werd versocht tot over-spel. Tweede Druck. Op een nieuw verciert met Copere Platen; over-sien, verbetert, ende vermaedert, by den Auteur, met by-vouginghe van de aff-beeldinghe des Velt-teyckens eenes Christelicken Ionghelincx, alle eerbare Ionghelingen toe-ghe-eyghent. Mitsgaders Schriftmatighe beschrijvinghe van de heymenis ende eyghenschap des Christelicken Self-strijts, met corte verclaringhe op de selve. - Tot Middelburgh Anno 1621. Met Privilegie voor vier Iaer. De Auteur en kent geen Exemplaren voor de sijne, dan die gedruckt zijn by Hans vander Hellen.   
07/1280   
Cats, Jacob   Proteus ofte Minne-beelden Verandert In Sinne-beelden - Tot Rotterdam An. 1627 Met Privilegie voor 15. Iaren.   
07/1255   
Cats, Jacob   Hovwelyck. Dat Is De gansche gelegentheyt des Echten staets. Door J. Cats. - Tot Middelburgh Anno 1625. Met privilegie voor 15. Jaren.   
07/1251