Joseph (Son of Jacob)

 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Cats, Jacob   J. Cats Self-Stryd. Dat Is Crachtighe beweginge van Vleesch ende Geest. Poëtischer wijse verthoont in den persoon ende uytte gheleghentheyt van Joseph, ten tijde hy van Potiphars huys-vrouwe werd versocht tot over-spel. Tweede Druck. Op een nieuw verciert met Copere Platen; over-sien, verbetert, ende vermaedert, by den Auteur, met by-vouginghe van de aff-beeldinghe des Velt-teyckens eenes Christelicken Ionghelincx, alle eerbare Ionghelingen toe-ghe-eyghent. Mitsgaders Schriftmatighe beschrijvinghe van de heymenis ende eyghenschap des Christelicken Self-strijts, met corte verclaringhe op de selve. - Tot Middelburgh Anno 1621. Met Privilegie voor vier Iaer. De Auteur en kent geen Exemplaren voor de sijne, dan die gedruckt zijn by Hans vander Hellen.   
07/1280